signal(7) kullanılabilir sinyallerin listesi

AÇIKLAMA

Linux hem POSIX güvenilir sinyallerini (bundan sonra "standart sinyaller" denecektir) hem de POSIX gerçek zamanlı sinyallerini destekler.
     

Standart Sinyaller

Linux aşağıda listelenen standart sinyalleri desteklemektedir. Sinyal numaralarının bazıları "Değer" sütununda görüldüğü gibi mimariye bağımlıdır. (Üç değer verilen yerlerde ilk değer genelde alpha ve sparc içindir, ortadaki değer i386, ppc ve sh için, sonuncusu ise mips içindir. - işareti sinyalin o mimaride bulunmadığını gösterir.)

Tablonun "Eylem" sütunundaki girdiler sinyallerin öntanımlı eylemlerini gösterir:


Son
Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılmasıdır.

Yok
Öntanımlı eylem sinyalin yoksayılmasıdır.

Core
Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılması ve core dosyası çıktılanmasıdır.

Dur
Öntanımlı eylem sürecin durdurulmasıdır.

Sinyaller ilk defa orginal POSIX.1 standardında açıklanmıştır.

Sinyal  Değer  Eylem Açıklama
-------------------------------------------------------------------------
SIGHUP    1   Son  Denetleyen uçbirimde hangup saptandı
              veya denetleyen sürecin ölümü
SIGINT    2   Son  Klavyeden sistem kesmesi
SIGQUIT   3   Core  Klavyeden çıkış
SIGILL    4   Core  Kuraldışı komut
SIGABRT   6   Core  abort(3)'den çık sinyali
SIGFPE    8   Core  Kayan nokta hatası
SIGKILL   9   Son  Öldür sinyali
SIGSEGV   11   Core  Bellek başvurusu geçersiz
SIGPIPE   13   Son  Kırık boruhattı: okuyucusu olmayan boruya yazma
SIGALRM   14   Son  alarm(2)'den zamanlayıcı sinyali
SIGTERM   15   Son  Sonlandırma sinyali
SIGUSR1 30,10,16 Son  Kullanıcı tanımlı sinyal 1
SIGUSR2 31,12,17 Son  Kullanıcı tanımlı sinyal 2
SIGCHLD 20,17,18 Yok  Alt süreç durdu ya da sonlandırıldı
SIGCONT 19,18,25     Durmuşsa devam etsin
SIGSTOP 17,19,23 Dur  Süreci durdur
SIGTSTP 18,20,24 Dur  tty'de yazmayı durdur
SIGTTIN 21,21,26 Dur  artalan süreci için tty girdisi
SIGTTOU 22,22,27 Dur  artalan süreci için tty çıktısı

SIGKILL ve SIGSTOP sinyalleri yakalanamaz, engellenemez ve yoksayılamaz.

Aşağıdaki sinyaller POSIX.1 standardında yoktur, SUSv2 ve SUSv3 / POSIX 1003.1-2001 standartlarında açıklanmıştır.

Sinyal   Değer  Eylem Açıklama
-------------------------------------------------------------------------
SIGBUS   10,7,10  Core  Taşıt hatası (hatalı bellek erişimi)
SIGPOLL       Son  Kutuplanabilir olay (Sys V). SIGIO ile aynı.
SIGPROF  27,27,29 Son  Profilleme zamanlayıcısında zamanaşımı
SIGSYS   12,-,12  Core  İşlev argümanı hatalı (SVID)
SIGTRAP    5   Core  İz sürme/noktasal durdurma kapanı
SIGURG   16,23,21 Yok  Soket üzerinde acil durum (4.2 BSD)
SIGVTALRM 26,26,28 Son  Sanal uyarı saati (4.2 BSD)
SIGXCPU  24,24,30 Core  İşlemci zaman sınırı aşıldı (4.2 BSD)
SIGXFSZ  25,25,31 Core  Dosya boyut sınırı aşıldı (4.2 BSD)

Linux 2.2 dahil ve daha öncesinde SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ ve (SPARC ve MIPS dışındaki mimarilerde) SIGBUS sinyali için öntanımlı davranış (core çıktılanmaksızın) süreci sonlandırmaktı. (SIGXCPU ve SIGXFSZ sinyali için bazı Unix'lerde öntanımlı davranış bir core çıktılamaksızın süreci sonlandırmak şeklindedir.) Linux 2.4 bu sinyaller için POSIX 1003.1-2001 gereksinimlerine uygun olarak süreci sonlandırırken bir core çıktılamaktadır.

Diğer sinyaller aşağıdadır:

Sinyal   Değer  Eylem Açıklama
-------------------------------------------------------------------------
SIGIOT    6   Core  IOT kapanı. SIGABRT ile eşanlamlı
SIGEMT   7,-,7  Son
SIGSTKFLT  -,16,-  Son  ek işlemcide yığıt hatası (kullanılmadı)
SIGIO   23,29,22 Son  G/Ç şimdi nümkün (4.2 BSD)
SIGCLD   -,-,18  Yok  SIGCHLD ile eşanlamlı
SIGPWR   29,30,19 Son  Güç kaybı (System V)
SIGINFO   29,-,-     SIGPWR ile eşanlamlı
SIGLOST   -,-,-  Son  Dosya kilidi kaybı
SIGWINCH  28,28,20 Yok  Pencere boyutlandırma sinyali (4.3 BSD, Sun)
SIGUNUSED  -,31,-  Son  Kullanılmamış sinyal (SIGSYS olacak)

29 numaralı sinyal bir alpha için SIGINFO / SIGPWR iken sparc için SIGLOST'dur.

SIGEMT sinyali POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemesine rağmen çoğu Unix'de rastlandığı yerde öntanımlı eylem olarak genellikle süreci sonlandırır ve bir core çıktılar.

SIGPWR (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de bu Unix'lerde rastlandığı yerde öntanımlı eylem olarak genellikle yoksayılır.

SIGIO (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de başka birçok Unix'de öntanımlı olarak yoksayılır.
     

Gerçek Zamanlı Sinyaller

Linux, POSIX.4'de tanımlı (ve şimdi POSIX 1003.1-2001'de de bulunan) gerçek zamanlı oluşumlar olarak gerçek zamanlı sinyalleri destekler. Linux, 32'den (SIGRTMIN) 63'e (SIGRTMAX) kadar numaralı 32 tane gerçek zamanlı sinyal destekler. (Gerçek zamanlı sinyallerin aralıkları Unix'ler arasında değişiklik gösterdiğinden, uygulamalar gerçek zamanlı sinyalleri daima SIGRTMIN+n sözdizimi ile kullanmalıdır.)

Standart sinyallerin tersine gerçek zamanlı sinyallerin önceden tanımlı anlamları yoktur: gerçek zamanlı sinyallerin tümü uygulama tanımlı amaçlar için kullanılır. (Yine de gerçek zamanlı sinyallerin ilk üçünü LinuxThreads oluşumları kullanır.)

Gerçek zamanlı sinyaller aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1.
Gerçek zamanlı sinyallerin çoklu gerçeklemeleri kuyruklanabilir. Tersine olarak, bir standart sinyal bloklanmış olduğu halde çoklu gerçeklemeleri kulanılmışsa sadece bir gerçeklemesi kuyruklanabilir.

2.
Bir sinyal sigqueue(2) kullanılarak gönderilmişse, sinyalle birlikte bir değer (bir tamsayı ya da gösterici) gönderilebilir. Sinyali alan süreç sigaction(2)'la SA_SIGACTION bayrağını kullanarak bu sinyal için bir tutucu oluşturursa, bu süreç veriyi, tutucuya ikinci argüman olarak aktarılan siginfo_t yapısının si_value alanı üzerinden sağlayabilir. Diğer taraftan, bu yapının si_pid ve si_uid alanları sinyali gönderen sürecin gerçek kullanıcı kimliği ile süreç kimliğini (PID) elde etmekte kullanılabilir.

3.
Gerçek zamanlı sinyaller garanti edilmiş bir sırada teslim edilir. Aynı türdeki çoklu gerçek zamanlı sinyaller gönderildikleri sırayla teslim edilir. Bir sürece farklı gerçek zamanlı sinyaller gönderilmişse, en düşük numaralı sinyalden başlayarak teslim edilirler (yani düşük numaralı sinyallerin önceliği daha yüksektir.).

Eğer bir süreç için hem standart hem de gerçek zamanlı sinyaller askıdaysa, POSIX hangisinin önce teslim edileceğini belirlememiştir. Linux, benzer bir çok gerçeklemede olduğu gibi böyle bir durumda standart sinyallere öncelik verir.

POSIX'e uygun olarak, bir oluşum, bir sürece kuyruklanacak gerçek zamanlı sinyallerin sayısının en azından _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) olmasına izin vermelidir. Bunula birlikte, süreç başına bir sınır koymaktansa, Linux tüm süreçler için kuyruklanacak gerçek zamanlı sinyallerin sayısı için sistem çapında bir sınır koyar. Bu sınır /proc/sys/kernel/rtsig-max dosyasında görülebilir ve izinlere bağlı olarak değiştirilebilir. /proc/sys/kernel/rtsig-max ile ilgili bir dosya ile de kaç tane gerçek zamanlı sinyalin kuyruklanmış olduğu görülebilir.
        

UYUMLULUK

POSIX.1
   

YAZILIM HATALARI

SIGIO ve SIGLOST aynı değere sahiptir. Sonuncusu çekirdek kaynak kodunda iptal edilmiştir, ancak hala bazı yazılımların derleme süreçleri 29 numaralı sinyalin SIGLOST olduğunu düşünüyor.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2003