xmllint(1) komut satırı XML aracı

KULLANIM

xmllint [--version | --debug | --shell | --debugent
  | --copy | --recover | --noent | --noout | --htmlout
  | --nowrap | --valid | --postvalid | --dtdvalid url
  | --timing | --repeat | --insert | --compress
  | --sgml | --html | --push | --memory | --nowarning
  | --noblanks | --format | --testIO | --encode kodlama
  | --catalogs | --nocatalogs | --auto | --xinclude
  | --loaddtd | --dtdattr | --dropdtd | --stream
  | --chkregister] [xmldosyası]

GİRİŞ

xmllint, komut satırında xmldosyası olarak belirtilen bir veya daha fazla XML dosyasını denetler. Belirtilen seçeneklere göre çeşitli türde çıktılar üretir. Hem XML kodlarındaki, hem de XML çözümleyicideki hataları tespit etmek için oldukça faydalı bir araçtır.

libxml2 ile birlikte gelmektedir.
     

SEÇENEKLER


--version
libxml2'nin sürüm bilgilerini gösterir.

--debug
Bir dosyayı çözümler ve belgenin bellekteki sürümünün açıklamalı ağacını çıktılar.

--shell
Etkileşimli kabuk kipini başlatır. Kabuk kipinde kullanılan komutların listesi KABUK KİPİ bölümünde açıklanmıştır.

--debugent
Belgede tanımlı öğelerde hata ayıklar.

--copy
Gerçeklemenin dahili kopyasını sınar.

--recover
Geçersiz bir belgenin çözümlenebilir parçalarını çıktılar.

--noent
Öğe başvurularını değerleriyle değiştirir. Öntanımlı olarak, xmllint, öğe başvurularına dokunmaz.

--noout
Sonuçlar çıktılanmaz. Öntanımlı olarak, xmllint sonuç ağacını çıktılar.

--htmlout
Sonuçları HTML dosyası olarak çıktılar. Bu seçenekle xmllint sonuç ağacının çıktısını HTML etiketleri ile sarmalayarak, çıktının bir sanaldoku istemcisinde görüntülenebilmesini mümkün kılar.

--nowrap
HTML etiketleri ile sarmalama yapılmaz.

--valid
Belgenin kullanılan DTD'ye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına bakar (DTD: Document Type Definition - Belge Tür Tanımlaması). DTD geçerlilik sınaması komut satırından --dtdvalid seçeneği ile bir DTD belirtilerek de yapılabilir.

--postvalid
DTD geçerlilik sınaması belge çözümlendikten sonra yapılır.

--dtdvalid url
DTD geçerlilik sınaması için kullanılacak DTD url'den okunur.

--timing
xmllint'in çeşitli adımları gerçekleştirmek için harcadığı sürenin görüntülenmesini sağlar.

--repeat
Zamanlama ve eniyileme için işlemi 100 kere tekrarlar.

--insert
Geçerli yerleştirmeleri sınar.

--compress
Çıktıyı sıkıştırmak için gzip uygulamasını çalıştırır.

--sgml
DocBook SGML çözümleyicisi kullanılır. Bu sayede SGML Docbook olarak yazılmış bir belge, bir bellek içi ağaca çevrilebilir ve üzerinde XML biçiminde yazılmış gibi işlem yapılabilir.

--html
HTML çözümleyicisi kullanılır.

--push
Çözümleyicinin itme kipini kullanır.

--memory
Çözümleme bellekten yapılır.

--nowarning
Çözümleme sırasında ve geçerlilik sınamasında uyarılar engellenir.

--noblanks
Yoksayılabilir boş alanları kaldırır.

--format
Çıktıyı yeniden biçimler ve girintiler.

--testIO
Kullanıcı girdi/çıktı desteğini sınar.

--encode kodlama
Belirtilen karakter kodlamasında çıktı üretilir.

--catalogs
$SGML_CATALOG_FILES'daki katalogları kullanır. Aksi taktirde, öntanımlı olarak /etc/xml/catalog kullanılır.

--nocatalogs
Herhangi bir katalog kullanılmaz.

--auto
Sınama amaçlı küçük bir belge üretir.

--xinclude
XInclude çözümlemesi uygulanır.

--loaddtd
Harici DTD okunur.

--dtdattr
Harici DTD okunur ve ağaç, miras alınan öznitelikler ile oluşturulur.

--dropdtd
Çıktıdan DTD kaldırılır.

--stream
Akımlı uygulama arayüzü kullanılır - bellekte tutulamayacak kadar büyük dosyaların sınanmasında faydalıdır.

--chkregister
Düğüm kaydını açar. Geliştiriciler tarafından libxml2 düğüm izleme kodlarını sınamak için faydalıdır.


   

KABUK KİPİ

xmllint, --shell seçeneği ile çalıştırıldığında etkileşimli bir kabuk açar. Bu kabukta kullanılabilecek komutlar şunlardır:


base
Düğümün XML kökünü gösterir.

bye
Kabuktan çıkar.

cat düğüm
Verilen veya geçerli olan düğümü görüntüler.

cd yol
Şayet belirtilmiş ve eşsiz ise geçerli düğümden yol'a geçer, şayet yol belirtilmemişse köke geçer.

dir yol
Düğüm bilgilerini (isim alanı, öznitelikler, içeriği) dökümler.

du yol
yol veya geçerli düğüm altındaki alt ağacın yapısını görüntüler.

exit
Kabuğu bırakır.

help
Bu yardım iletilerini görüntüler.

free
Bellek kullanımını görüntüler.

load isim
isim ile belirtilen yeni bir belgeyi yükler.

ls yol
yol'un (şayet belirtilmişse) veya geçerli dizinin içeriğini listeler.

pwd
Geçerli düğümün yolunu görüntüler.

quit
Kabuğu bırakır.

save isim
Belgeyi verilen isim ile veya isim belirtilmemişse kendi adı ile kaydeder.

validate
Belgenin hatalara karşı geçerliliğini sınar.

write isim
Geçerli düğümü isim dosyasına yazar.

KATALOGLARDA HATA AYIKLAMA

Ortam değişkeni XML_DEBUG_CATALOG'u "export XML_DEBUG_CATALOG=" komutunu kullanarak ayarlarsanız, katalog işlemleri ile ilgili hata ayıklama bilgileri çıktılanır.
   

YAZANLAR

John Fleck <jfleck (at) inkstain.net>, Ziying Sherwin <sherwin (at) nlm.nih.gov> ve Heiko Rupp <hwr (at) pilhuhn.de> tarafından yazılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004