dir(1) dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM

dir [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

(Öntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort verilmişse, alfabetik sıraya göre listeleme yapar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-a, --all
. (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.

-A, --almost-all
İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

--author
Her dosyanın yazarını basar.

-b, --escape
Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki değerlerini basar.

--block-size=boyut
boyut baytlık bloklar kullanılır.

-B, --ignore-backups
~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

-c
-lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

-C
Sütunlar halinde listeleme yapar.

--color[=koşul]
Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. koşul olarak, `never' (asla), `always' (daima) veya `auto' verilebilir.

-d, --directory
-l seçeneği ile birlikte sadece dizine ilişkin bilgileri gösterir.

-D, --dired
Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

-f
Sıralama yapmaz, -aU etkinleştirilir, -lst edilginleştirilir.

-F, --classify
Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.

--file-type
Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.

--format=sözcük
sözcük olarak verilebilecek değerler ve karşılığı olan seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C

--full-time
-l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

-g
Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

-G, --no-group
Grup sütununu göstermez.

-h, --human-readable
Boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G gibi) gösterir.

-si
Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 değil).

-H, --dereference-command-line
Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

--hide=şablon
Komut şablonu ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile iptal edilir)

--indicator-style=sözcük
Listedeki girdilere sözcük ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanımlı değer), classify (-F), file-type (--file-type), slash (-p)

-i, --inode
Her dosyanın indis numarasını basar.

-I, --ignore=şablon
şablon ile eşleşen girdileri listelemez.

-k
--block-size=1K ile aynıdır.

-l
Uzun liste biçimi kullanılır.

-L, --dereference
Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

-m
Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

-n, --numeric-uid-gid
Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi dışında -l gibidir.

-N, --literal
Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri özel olarak değerlendirilmez).

-o
Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

-p, --indicator-style=slash
Dizinleree / göstergesini ekler.

-q, --hide-control-chars
Basılamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.

--show-control-chars
Basılamayan konrol karakterlerini oldukları gibi gösterir (uygulama dir ve çıktılama birimi uçbirim olmadıkça öntanımlıdır).

-Q, --quote-name
Girdi isimlerini tırnak içine alır.

--quoting-style=sözcük
Girdi isimleri tırnak içine alınırken sözcük ile belirtilen tarz kullanılır: literal, locale, shell, shell-always, c, escape

-r, --reverse
Ters sıralama yapar.

-R, --recursive
Altdizinleri ardışık olarak listeler.

-s, --size
Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.

-S
Dosya boyutuna göre sıralama yapar.

--sort=sözcük
sözcük ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

--time=sözcük
Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status. Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiğinde sıralama burada belirtilen zamana göre yapılır.

--time-style=tarz
-l seçeneği ile çıktılanann listede zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır. Eğer biçim, biçim1<satırsonu>biçim2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara biçim2, daha eski olanlara da biçim1 uygulanır. Eğer biçim `posix-' ile başlıyorsa biçim sadece POSIX yereli dışında etkin olur.

-t
Değişiklik zamanına göre sıralama yapılır.

-T, --tabsize=sayı
Sekme durakları için 8 yerine, sayı kullanılır.

-u
-lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre sıralar.

-U
Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

-v
Sıralama sürüme göre yapılır.

-w, --width=sayı
Ekran genişliği sayı karakterlik kabul edilir.

-x
Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

-X
Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

-1
Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

boyut şu dizge ya da eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer şekilde G, T, P, E, Z, Y.

Öntanımlı olarak, dosyaların türlerini ayırdetmek için renkler kullanılmaz. Bu, --color=none kullanımına eşdeğerdir. --color seçeneğinin argümansız kullanımı --color=always anlamına gelir. Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty) bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınırlar; dircolors komutu tarafından kolayca LS_COLORS ortam değişkenine atanabilirler.
   

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006