diff(1) iki dosya arasındaki farklılıkları bulur

KULLANIM

diff [ seçenekler ] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

diff, en basit tabiri ile, iki farklı dosyanın içeriğini karşılaştırır. Dosya ismi olarak - verilmişse, diff standart girdiyi okur. Özel bir durum olarak, diff - - şeklinde komut kullanımı, standart girdi ile bir kopyasını karşılaştırır.

Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, diff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir. Dizin olmayan dosya mutlaka - olmalıdır.

Şayet her iki girdi de dizin ise, diff, alfabetik sıra ile, eşleşen bütün dosyaları karşılaştırır. Bu karşılaştırma alt dizinlerde yapılmaz. Şayet alt dizinlerdeki dosyalarında karşılaştırılmasını -r veya -recursive seçeneğini belirtmeniz gerekir. diff, asla bir dizinin asıl içeriğini bir dosyaymış gibi karşılaştırmaz. Standart girdi isimsiz olduğundan, tamamen tanımlanmış bir dosyaya standart girdi muamelesi yapılmaz ve "aynı isimli dosya" fikri buraya uygulanamaz.

diff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir.

Seçenekler

Aşağıda, GNU diff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.


-satır_sayısı
Dosya içeriğin tamsayı cinsinden satır sayısı (-5 gibi belirtilir). Bu seçenek kendi başına bir çıktı biçimi tanımlamaz. -c veya -u ile birlikte kullanılmadığı sürece bir etkisi yoktur. Bu seçenek eskidir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

-a, --text
Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

-b, --ignore-space-change
Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

-B
Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

-c
Bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.

-C satır_sayısı, --context[=satır_sayısı]
Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek bağlamsal çıktı biçimi kullanılır. satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

--changed-group-format=biçim
Her iki dosyadaki if-then-else biçimindeki farklı satırları içeren satır gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

-d, --minimal
En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek diff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.

-D isim
isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış if-then-else biçimli çıktı üretir.

-e, -ed
Çıktıyı bir ed betiği olarak üretir.

-f, --forward-ed
Çıktı bir ed betiği gibi karışık olur ancak farklar dosyadaki sırasına uygun çıktılanır.

-F düzifd, --show-function-line=düzifd
Bağlamsal veya tekilleştirilmiş biçimde, her bir değişiklik parçası için, önceki satırdan düzifd ile eşleşen kısmı gösterir.

-h
Bu seçenek herhangi bir etkiye sahip değildir, Unix uyumluluğu için vardır.

-H

--speed-large-files
Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.

--horizon-lines=satır_sayısı
Farklılıklardan önceki ortak satırların son satır_sayısı satırını ve farklılıklardan sonraki ortak satırların ilk satır_sayısı satırını iptal etmez.

-i, --ignore-case
Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul edilir.

--ifdef=isim
isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış if-then-else biçimli çıktı üretir.

-I düzifd, --ignore-matching-lines=düzifd
düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.

--ignore-blank-lines
Satırları karşılaştırırken boş satırları yoksayar.

-l, --paginate
Çıktıyı sayfalamak için pr komutundan geçirir.

-L etiket, --label=etiket
Bağlamsal ya da tekilleştirilmiş biçimli başlıklarda dosya ismi yerine etiket kullanılır.

--left-column
Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.

--line-format=biçim
if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.

-n, -rcs
RCS biçimli çıktı verir; her komutun etkilenen satır sayısını belirtmesi dışında -f ile aynıdır.

-N, --new-file
Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece tek bir dizin içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi boş olarak, varmış gibi kabul eder.

--new-group-format=biçim
İkinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

--new-line-format=biçim
İkinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını çıktılarken biçim kullanılır.

--old-group-format=biçim
Birinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

--old-line-format=biçim
Birinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını çıktılarken biçim kullanılır.

-p, --show-c-function
Her bir değişikliğin hangi C işlevi içinde olduğunu gösterir.

-P, --unidirectional-new-file
Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece ikinci dizin içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi boş olarak, varmış gibi kabul eder.

-q, --brief
Dosyalar farklıysa sadece raporlar, farkları bulmaz.

-r, --recursive
Dizinleri karşılaştırırken, bulunan bütün alt dizinlerin içindekileri de karşılaştır.

-s

--report-identical-files
Dosyalar aynıysa raporlar.

-S dosya, --starting-file=dosya
Dizinleri karşılaştırırken, dosya ile belirtilen dosyadan başlar. Böylece yarıda kalmış bir kıyaslamayı devam ettirebilirsiniz.

--from-file=dosya
Tüm terimleri dosya ile karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

--to-file=dosya
dosyayı tüm terimlerle karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

--sdiff-merge-assist
sdiff'e yardım için ek bilgiler basar. sdiff, bu bilgileri diff'i çalıştırırken kullanır. Bu seçenek, kullanıcıların doğrudan kullanması için tasarlanmamıştır.

--suppress-common-lines
Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

-t

--expand-tabs
Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

-T

--initial-tab
Normal ya da bağlamsal biçimdeki bir satırın metninden önceki boşlukları sekmelerle değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

-u
Tekilleştirilmiş dosya biçimi kullanılır.

--unchanged-group-format=biçim
Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak satır grubunu biçim biçiminde çıktılar.

--unchanged-line-format=biçim
Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak satırı biçim biçiminde çıktılar.

-U satır_sayısı, --unified[=satır_sayısı]
Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek tekilleştirilmiş çıktı biçimi kullanılır. satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

-v, --version
diff'in sürüm numarasını basar.

-w

--ignore-all-space
Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar.

-W krk_sayısı, --width=krk_sayısı
Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır.

-x şablon, --exclude=şablon
Dizinleri kıyaslarken, şablon ile eşleşen sahip alt dizinleri ve dosyaları yoksayar.

-X dosya, --exclude-from=dosya
Dizinleri kıyaslarken, dosya içindeki şablonlar ile eşleşen sahip alt dizinleri ve dosyaları yoksayar.

-y, --side-by-side
Yan yana çıktı biçimi kullanılır.


   

ÇIKIŞ DURUMU

Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003