DELETE(7) bir tablo satırını siler

KULLANIM

DELETE FROM [ ONLY ] tablo [ WHERE koşul ]

AÇIKLAMA

DELETE, belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler. WHERE deyiminin yokluğunda tablonun tüm satırlarını siler; sonuç, geçerli ama boş bir tablo olur.


İpucu:
TRUNCATE [truncate(7)] bir PostgreSQL oluşumu olarak, bir tablodaki tüm satırları silmek için daha hızlı bir mekanizma içerir.

Öntanımlı olarak, DELETE belirtilen tablodakinden başka, tablonun alt tablolarındaki satırları da silecektir. Sadece belirttiğiniz tablodaki satırların silinmesini istiyorsanız, cümlede ONLY kullanmalısınız.

Bir tablodan satır silebilmek için, tablo üzerinde DELETE izninizin olması gereğinden başka, koşul ile belirtilen değerleri tablodan okuyabilmek için de SELECT izniniz olması gerekir.

PARAMETRELER


tablo
Mevcut bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

koşul
Silinecek satırları seçmekte kullanılacak, boolean türünde değer döndüren bir ifade.

ÇIKTI

Başarılı bir işlemin ardından, DELETE komutu şöyle bir çıktı ile döner:

DELETE miktar

Burada miktar silinen satırların sayısıdır. miktar 0 ise koşul ile eşleşen bir satır bulunamamış demektir (bu bir hata sayılmaz).

EK BİLGİ

PostgreSQL, WHERE deyiminin koşulu olarak başka tabloların sütunlarına da başvurmanızı mümkün kılar. Örneğin, belli bir yapımcının bütün filmlerini silmek için şöyle bir cümle yazılabilir:

DELETE FROM films
  WHERE producer_id = producers.id AND producers.name = 'foo';

Burada yapılan aslında, films ve producers tabloları arasında katılım oluşturup, koşula uyan films satırlarını silinmiş olarak imlemektir. Bu sözdizimi standart değildir. Standart yol:

DELETE FROM films
  WHERE producer_id IN (SELECT id FROM producers WHERE name = 'foo');

şeklinde yazmaktır. Yine de, bazı durumlarda ilk sözdizimi alt seçimli ikinci tarza göre hem daha kolay yazılmakta hem de işlemin yerine getirilmesi daha hızlı olabilmektedir. Katılımlı sözdizimine tek itiraz, kullanılan tabloların listesinin açıkça belli olmayışı, bu sebeple de biraz daha hataya açık olması, ayrıca kendine katılımlı işlemin yapılamayışıdır.

ÖRNEKLER

Müzikâller dışında tüm filmleri silmek için:

DELETE FROM films WHERE kind <> 'Musical';

films tablosunu temizlemek için:

DELETE FROM films;

UYUMLULUK

Bir PostgreSQL oluşumu olarak WHERE deyiminin koşulunda başka tabloların sütunlarına da başvurulabilmesi dışında, bu komut SQL standardına uygundur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005