CREATE SCHEMA(7) yeni bir şema tanımlar

KULLANIM

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION kullanıcı_ismi [ şema_öğesi [ ... ] ]
CREATE SCHEMA şema_ismi
  [ AUTHORIZATION kullanıcı_ismi ] [ şema_öğesi [ ... ] ]

AÇIKLAMA

CREATE SCHEMA o anki veritabanında yeni bir şema oluşturur. Şema ismi o anki veritabanındaki şema isimlerinden farklı olmalıdır.
  Bir şema aslında bir isim alanıdır: isimli nesneler (tablolar, veri türleri, işlevler ve işleçler) içerir ve bu isimler diğer şemalardaki nesnelerin isimlerinin tekrarı olabilir. İsimli nesnelere ya isimlerin önüne şema ismi getirilerek ya da istenen şemaları içeren bir arama yolu atanarak erişilir. Bir CREATE komutunda nitelenmemiş bir nesne isminin belirtilmesiyle nesne o anki şemada oluşturulur (o anki şema, current_schema işlevi ile saptanabilen ve arama yolunun başındaki şemadır).

İsteğe bağlı olarak, CREATE SCHEMA, yeni şemada bulunacak nesneleri oluşturacak alt komutları içerebilir. Bu alt komutlar, aslında, şema oluşturulduktan sonra verilmiş komutlarmış gibi çalıştırılır. Yalnız, eğer AUTHORIZATION deyimi kullanılmışsa, oluşturulan tüm nesnelerin sahibi bu kullanıcı olur.

PARAMETRELER


şema_ismi
Oluşturulacak şemanın ismi. Belirtilmezse, şema ismi olarak kullanıcı ismi kullanılır. İsim, sistem şema isimlerinin oluşturulmasında kullanılan pg_ öneki ile başlayamaz.

kullanıcı_ismi
Şemanın sahibi olacak kullanıcının ismi. Belirtilmezse, komutu çalıştıran kullanıcının ismi öntanımlıdır. Sadece ayrıcalıklı kullanıcılar kendileri dışında bir kullanıcı için şema oluşturabilir.

şema_öğesi
Şema içinde oluşturulacak nesneyi tanımlayan bir SQL deyimi. Şimdilik, CREATE SCHEMA cümlesinde sadece CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE INDEX, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER ve GRANT deyimleri kullanılabilmektedir. Diğer nesne çeşitleri şema oluşturulduktan ayrı komutlarla oluşturulabilir.

EK BİLGİ

Bir şemayı oluşturabilmek için, kullanıcının o anki veritabanında CREATE yetkisi olması gerekir.

ÖRNEKLER

Bir şemayı oluşturmak için:

CREATE SCHEMA myschema;

Şemayı joe kullanıcısı için, kendi ismiyle oluşturmak için:

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION joe;

Bir şemanın, bir sanal ve bir gerçek tabloyla oluşturulması:

CREATE SCHEMA hollywood
    CREATE TABLE films (title text, release date, awards text[])
    CREATE VIEW winners AS
        SELECT title, release FROM films WHERE awards IS NOT NULL;

Dikkat ederseniz, alt komutların sonunda noktalı virgül kullanılmamıştır.

Aşağıdaki örnek de aynı sonucu verir:

CREATE SCHEMA hollywood;
CREATE TABLE hollywood.films (title text, release date, awards text[]);
CREATE VIEW hollywood.winners AS
  SELECT title, release FROM hollywood.films WHERE awards IS NOT NULL;

UYUMLULUK

PostgreSQL'in de kabul ettiği alt komutların yanında SQL standardı CREATE SCHEMA içinde DEFAULT CHARACTER SET deyimine de izin verir.

SQL standardı, CREATE SCHEMA içinde bu alt komutların herhangi bir sırada olabileceğini belirtir. PostgreSQL gerçeklemesi şimdilik, alt komutlarda ileri yönde başvurular tüm durumlarda elde edememektedir; ileri yönde başvurulardan kaçınmak için bazan alt komutların yeniden sıralanması gerekli olabilmektedir.

SQL standardına göre bir şemanın sahibi daima içindeki tüm nenelerin sahibidir. PostgreSQL ise, şemanın içinde başka kullanıcıların nesnelerine de izin verir. Bu sadece eğer şema sahibi şemasında başkalarına CREATE yetkisi verirse mümkün olur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005