CREATE OPERATOR(7) yeni bir işleç tanımlar

KULLANIM

CREATE OPERATOR isim (
  PROCEDURE = işlev_ismi
  [, LEFTARG = soltaraf_türü ] [, RIGHTARG = sağtaraf_türü ]
  [, COMMUTATOR = eşittir_işleci ] [, NEGATOR = değil_işleci ]
  [, RESTRICT = sınırlama_işlevi ] [, JOIN = katılım_işlevi ]
  [, HASHES ] [, MERGES ]
  [, SORT1 = sol_sıralama_işleci ] [, SORT2 = sağ_sıralama_işleci ]
  [, LTCMP = küçüktür_işleci ] [, GTCMP = büyüktür_işleci ]
)

AÇIKLAMA

CREATE OPERATOR isim adında yeni bir işleç tanımlar. İşlecin sahibi komutu çalıştıran kullanıcı olacaktır. Eğer bir şema ismi belirtilmişse, işleç belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde o an geçerli olan şemada oluşturulur.

İşlecin ismi en fazla NAMEDATALEN-1 (öntanımlı 63) karakter içerebilir ve sadece şu karakterlere izin verilir:

+ - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?

İsim seçimi ile ilgili bir kaç sınırlama daha vardır:

·
-- ve /* dizgeleri açıklama başlangıcını gösterdiğinden, işleç isminde bulunamazlar.

·
Aşağıdaki karakterlerden en az birini içermedikçe, bir çok karakterli işleç ismi + veya - ile bitemez.

~ ! @ # % ^ & | ` ?

Örneğin, @- bir işleç ismi olabilirken, *- bir işleç ismi olamaz. Bu sınırlama sayesinde, işleç ve terimler arasında boşluk bırakılmasa bile PostgreSQL, SQL uyumlu komutları çözümleyebilir.

!= işleci girdide, <> işleci olarak ele alınır, dolayısıyla bu iki isim daima eşdeğerdir.

En azından LEFTARG ve RIGHTARG'dan biri tanımlanmalıdır. İki terimliler için her ikisi de tanımlanmalıdır. Artçıl tekterimlilerde sadece LEFTARG, öncül tekterimlilerde sadece RIGHTARG tanımlanmalıdır.

işlev_ismi işlevi CREATE FUNCTION kullanılarak evvelce türleri belirtilerek doğru sayıda argümanla (bir ya da iki) tanımlanmış olmalıdır.

Diğer deyimler isteğe bağlı işleç eniyileme deyimleridir.
http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xoper-optimization.html adresinde bunların anlamları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

PARAMETRELER


isim
Tanımlanacak işlecin ismi. İzin verilen karakterler yukarıda açıklanmıştı. İsim, CREATE OPERATOR myschema.+ (...) örneğinde olduğu gibi şema nitelemeli olabilir. Değilse, işleç o anki şemada oluluşturulur. Aynı şema içinde, farklı veri türleri ile işlem yapan iki işlecin ismi aynı olabilir.

işlev_ismi
Bu işleci gerçeklemede kullanılan işlev.

soltaraf_türü
İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü. Bu seçenek öncül tekterimlilerde atlanır.

sağtaraf_türü
İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü. Bu seçenek artçıl tekterimlilerde atlanır.

öndeç_işleç
Bu işlecin öndeci.

değil_işleci
Bu işlecin olumsuzlayıcısı.

sınırlama_işlevi
Bu işleç için sınırlama seçici işlev.

katılım_işlevi
Bu işleç için katılım seçici işlev.

HASHES
Bu işlecin bir çırpılamalı katılımı desteklediğini belirtir.

MERGES
Bu işlecin katıştırmalı katılımı desteklediğini belirtir.

sol_sıralama_işleci
Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin sol taraf veri türünü sıralar.

sağ_sıralama_işleci
Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin sağ taraf veri türünü sıralar.

küçüktür_işleci
Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin girdi veri türlerini karşılaştırır.

büyüktür_işleci
Bu işleç katılımı destekliyorsa, büyüktür işleci bu işlecin girdi veri türlerini karşılaştırır.

İsteğe bağlı başka bir argüman ya da eşittir_işleci'inde bir şema nitelemeli isim belirtmek için OPERATOR() sözdizimini kullanın. Örnek:

COMMUTATOR = OPERATOR(myschema.===) ,

EK BİLGİ

Daha fazla bilgi için:
http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xoper.html

Bir veritabanındaki kullanıcı tanımlı işleçleri silmek için DROP OPERATOR [drop_operator(7)] kullanılır. Bir veritabanındaki işleçlerde değişiklik yapmak için ALTER OPERATOR [alter_operator(7)] kullanılır.

ÖRNEKLER

Aşağıdaki örnekte, box veri türü için alan eşitliği ile ilgili yeni bir işleç tanımlanmaktadır.

CREATE OPERATOR === (
   LEFTARG = box,
   RIGHTARG = box,
   PROCEDURE = area_equal_procedure,
   COMMUTATOR = ===,
   NEGATOR = !==,
   RESTRICT = area_restriction_procedure,
   JOIN = area_join_procedure,
   HASHES,
   SORT1 = <<<,
   SORT2 = <<<
   -- Sıralama işleçleri verildiğinden, MERGES uygulanır.
   -- LTCMP için < ve GTCMP için > varsayılmıştır.
);

UYUMLULUK

CREATE OPERATOR bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında kullanıcı tanımlı işleçler için bir bahis yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005