ALTER TABLE(7) bir tablonun tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
  eylem [, ... ]
ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
  RENAME [ COLUMN ] sütun TO yeni_sütun
ALTER TABLE isim
  RENAME TO yeni_isim
eylem şunlardan biri olabilir:
  ADD [ COLUMN ] sütun tür [ sütun_kısıtı [ ... ] ]
  DROP [ COLUMN ] sütun [ RESTRICT | CASCADE ]
  ALTER [ COLUMN ] sütun TYPE tür [ USING ifade ]
  ALTER [ COLUMN ] sütun SET DEFAULT ifade
  ALTER [ COLUMN ] sütun DROP DEFAULT
  ALTER [ COLUMN ] sütun { SET | DROP } NOT NULL
  ALTER [ COLUMN ] sütun SET STATISTICS tamsayı
  ALTER [ COLUMN ] sütun
  SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
  ADD tablo_kısıtı
  DROP CONSTRAINT kısıt_ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
  CLUSTER ON indeks_ismi
  SET WITHOUT CLUSTER
  SET WITHOUT OIDS
  OWNER TO yeni_aidiyet
  SET TABLESPACE tabloalanı_ismi

AÇIKLAMA

ALTER TABLE mevcut bir tablonun tanımını değiştirir. Çeşitli alt biçimleri vardır:


ADD COLUMN
CREATE TABLE [create_table(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak tabloya yeni bir sütun eklemekte kullanılır.

DROP COLUMN
Bir tablodan bir sütunu kaldırmak için kullanılır. Sütunla ilgili indeksler ve tablo kısıtları özdevimli olarak kaldırılır. Anahtar başvuruları ve sanal tablolar gibi sütuna tablo dışında bağımlı herşeyin buna dahil olmasını istiyorsanız, CASCADE'a da ihtiyacınız var demektir.

ALTER COLUMN TYPE
Bir tablo sütununun türünü değiştirmekte kullanılır. Sütunla ilgili indeksler ve tablo kısıtları yeni sütun türünü kullanacak şekilde, özgün olarak sağlanmış ifadelerle yeniden çözümlerek özdevimli olarak değiştirilir. İsteğe bağlı USING deyimiyle yeni sütun değerlerinin eski değerlerden nasıl hesaplanacağı belirtilir; kullanılmadığı takdirde, öntanımlı dönüşüm, eski veri türünden yeni veri türüne atama dönüşümü şeklinde yapılır. Eski türden yeni türe dönüşüm için bir örtük dönüşüm ya da atama dönüşümü yoksa, bir USING deyimi kullanılmak zorundadır.

SET/DROP DEFAULT
Bir sütunun öntanımlı değerini belirlemek ya da kaldırmak için kullanılır. Öntanımlı değerler, sadece sonraki INSERT cümlelerine uygulanır; tablodaki mevcut satırları etkilemez. Öntanımlılar, ayrıca sanal tablolar için de oluşturulmuş olabilir, bu durumda sadece, sanal tabloya ON INSERT uygulanmadan önce INSERT deyimiyle yerleştirilir.

SET/DROP NOT NULL
Bir sütunun NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek için kullanılır. Sadece, sütun bir NULL değer içermediği takdirde, SET NOT NULL kullanabilirsiniz.

SET STATISTICS
Sonraki ANALYZE [analyze(7)] işlemleri için sütun başına istatistik toplama hedefini belirlemek için kullanılır. Hedef 0-1000 aralığında ya da sistem öntanımlı istatistik hedefininin (bir yapılandırma parametresi olan default_statistics_target'in değerinin) kullanılması için -1 olarak belirtilebilir. PostgreSQL sorgu planlamacısı tarafından istatistiklerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/planner-stats.html adresine bakınız.

SET STORAGE
Bir sütunun saklama kipini belirlemek için kullanılır. Bu, sütunun içerde mi yoksa ek bir tabloda mı tutulacağını ve verinin sıkıştılacağını mı yoksa sıkıştılmayacağını mı denetler. integer gibi sabit genişlikli değerlerin için içerde ve sıkıştırılmış olması için PLAIN kullanılmalıdır. İçerde ve sıkıştırılmış değerler için MAIN, harici ve sıkıştırılmamış değerler için EXTERNAL, harici ve sıkıştırılmış değerler için EXTENDED kullanılır. EXTENDED, PLAIN kipini desteklemeyen çoğu veri türü için öntanımlıdır. EXTERNAL kullanımı text ve bytea türündeki sütunlar için saklama alanını büyütmesine karşın altdizge işlemlerinin, daha hızlı yapılmasını sağlar. SET STORAGE tablo üzerindeki hiçbir şeyi kendisi değiştirmez, sadece gelecekteki tablo güncellemeleri sırasında izlenecek stratejiyi belirler. Daha fazla bilgi için
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/storage-toast.html adresine bakınız.

ADD tablo_kısıtı
CREATE TABLE [create_table(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak tabloya yeni bir kısıt eklemekte kullanılır.

DROP CONSTRAINT
Bir tablodaki kısıtları kaldırmak için kullanılır. Şimdilik, tablolardaki kısıtların eşsiz isimlere sahip olması gerekmemektedir, dolayısıyla belirtilen isimle eşleşen birden fazla kısıt olabilir. Eşleşen tüm kısıtlar kaldırılacaktır.

CLUSTER
Sonraki CLUSTER [cluster(7)] işlemleri için öntanımlı indeksi seçmekte kullanılır. Gerçekte tabloyu yeniden kümelemez.

SET WITHOUT CLUSTER
Tabloda en son kullanılan CLUSTER [cluster(7)] indeks belirtimini kaldırmak için kullanılır. Bu, gelecekteki bir indeks belirtmeyen tüm kümeleme işlemlerini etkileyecektir.

SET WITHOUT OIDS
Tablodan oid sistem sütununu kaldırmak için kullanılır. Zaten bir oid sütununun bulunmadığından şikayet etmesi dışında, DROP COLUMN oid RESTRICT deyimine tamamen eşdeğerdir.

Kaldırılmış bir oid sütununun tekrar yerine konulmasını sağlayacak bir ALTER TABLE alt biçimi olmadığına dikkat edin.

OWNER
Tablonun, kayıt listesinin veya sanal tablonun sahibini belirtilen kullanıcı yapar.

SET TABLESPACE
Tablonun tablo alanını değiştirmek için kullanılır. Tablo ile ilişkili tüm veri dosyalarının yani tablo alanına taşınmasını sağlar. İndeksler eğer varsa yani alana taşınmaz; taşınması isteniyorsa, ayrı bir cümle olarak bir SET TABLESPACE cümlesi ile yapılabilir. Ayrıca CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)] kılavuz sayfasına de bakınız.

RENAME
Bir tablo (veya indeks, kayıt listesi ya da sanal tablo) ismini ya da bir tablonun tek bir sütununun ismini değiştirmekte kullanılır. Saklanmış veriler etkilenmez.

RENAME dışında tüm eylemler çeşitli değişikliklerin birlikte uygulanması için aynı cümlede kullanılabilir. Örneğin, bazı sütunların isimleri değiştirilirken, bazı sütunların eklenmesi mümkündür. Bu işlem genellikle, tüm değişikliklerin tek bir geçişte yapılması zorunlu dev tablolarda kullanışlıdır.

Çalıştırılması için ayrıcalıklı kullanıcı olmanın gerekli olduğu ALTER TABLE OWNER dışında, ALTER TABLE kullanabilmek için tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Değiştirilecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir). Eğer ONLY belirtilmişse sadece bu tablo değiştirilir, belirtilmemişse bu tablo ve onun çocukları olan tablolar (varsa) değiştirilir. Çocuk tablolarında değiştirileceğini belirtmek üzere tablo isminin sonuna bir * eklenebilirse de, bu artık öntanımlıdır. (7.1 sürümünden önce, ONLY öntanımlı davranıştır. Öntanımlı davranış sql_inheritance yapılandırma parametresi ile değiştirilebilir.)

sütun
Yeni ya da mevcut bir sütunun ismi.

yeni_sütun
Yeni ya da mevcut bir sütunun yeni ismi.

yeni_isim
Tablonun yeni ismi.

tür
Mevcut bir sütun için yeni veri türü ya da yeni bir sütunun veri türü.

tablo_kısıtı
Tablo için yeni tablo kısıtı.

kısıt_ismi
Kaldırılacak mevcut bir kısıtın ismi.

CASCADE
Kaldırılan kısıt veya sütuna bağımlı nesnelerin (örneğin, bu sütuna başvuran sanal tabloların) özdevimli olarak kaldırılmasını sağlar.

RESTRICT
Bağımlı nesneleri olan kısıt veya sütunun kaldırılmasını engeller. Bu davranış öntanımlıdır.

indeks_ismi
Tablonun kümeleme için imleyeceği indeks ismi.

yeni_aidiyet
Tablonun yeni sahibinin kullanıcı ismi.

tabloalanı_ismi
Tablonun taşınacağı yeni tablo alanı ismi.

EK BİLGİ

COLUMN anahtar sözcüğü kuru gürültüdür ve atlanabilir.

Bir sütun ADD COLUMN ile eklendiğinde, tablodaki mevcut satırların tümü sütunun öntanımlı değeriyle ilklendirilir (bir DEFAULT deyimi belirtilmemişse NULL ile).

Bir sütunun boş olmayan bir öntanımlı ile eklenmesi veya mevcut bir sütunun türünün değiştirilmesi tablonun tamamının yeniden yazılmasına sebep olur. Bu çok büyük tablolarda önemli sayılabilecek bir süre alır; ayrıca, geçici olarak büyüklüğünün iki katı kadar bir disk alanı gerektirecektir.

Bir CHECK veya NOT NULL kısıtının eklenmesi mevcut satırların kısıtı yerine getirip getirmediğinin sınanması için tablonun taranmasını gerektirir.

Tek bir ALTER TABLE cümlesinde çok sayıda değişikliğin belirtilebilmesi seçeneğinin sağlanmasının ana sebebi çok sayıda tablonun taranmasını ya da tablonun yeniden yazılmasının gerektiği durumlarda tüm değişikliklerin tek bir geçişte yapılmasınını sağlamaktır.

DROP COLUMN sütunu fiziksel olarak silmez, sadece SQL işlemleri için görünmez yapar. Tablo üzerindeki sonraki veri girme ve güncelleme işlemleri sütunda boş değer saklanmasına sebep olur. Bu, bir sütunun kaldırılmasını hızlandırsa da tablonun diskte kapladığı alan, kaldırılan sütunun kapladığı alan geri alınmadığından hemen düşmeyecektir. Mevcut satırlar güncellendikçe bu alan geri kazanılacaktır ama bu çok uzun zaman alabilir.

Aslında ALTER TABLE cümlesinin bir tablonun tümünün yeniden yazılmasını gerektirdiği durumda bir getirisi de vardır, yeniden yazma işlemi tablodaki ölü alanların elenmesini sağlar. Örneğin, kaldırılan bir sütun nedeniyle tabloda tutulan alanı hemen geri kazanmak için en hızlı yol,

ALTER TABLE tablo ALTER COLUMN birsütun TYPE birtür;

yazmaktır. Burada birsütun ile mevcut bir sütunu, birtür ile ise o sütunun kendi türünü belirtiyoruz. Aslında tabloda bir değişiklik yapılmıyor ama bu cümle tablonun yeniden yazılmasını sağlıyor, böylece faydasız veri temizlenmiş oluyor.

ALTER TYPE alt cümlesinin USING seçeneği aslında satırın eski değerleriyle ilişkili bir ifadeyi belirtebilir; yani, bit yandan diğer sütunlara başvururken birini dönüştürüyor olabilir. Bu, ALTER TYPE sözdizimi ile çok genel dönüşümler yapılmasını mümkün kılar. Bu esneklikten dolayı, USING ifadesi sütunun öntanımlı değerine (varsa) uygulanmaz; sonuç bir öntanımlı için gerekli olan bir sabit ifade olmayabilir. Bu, eski türden yeni türe örtük ya da atamalı tür dönüşümünün bulunmadığında, USING seçeneği kullanıldığında bile ALTER TYPE alt cümlesinin dönüşümde başarısız olacağı anlamına gelir. Böyle durumlarda, öntanımlı DROP DEFAULT ile kaldırılarak ALTER TYPE uygulanır ve bunun ardından SET DEFAULT kullanılarak uygun yeni öntanımlı değer eklenir. Sütünla ilgili indekslere ve kısıtlara da benzer şeyler uygulanır.

Eğer bir tablonun bir çocuk tablosu varsa, çocuk tablolarda aynı değişklikler yapılmaksızın bu tablonun bir sütununun türünün ya da isminin değiştirilmesine ve bir sütun eklenmesine izin verilmez. Yani, ALTER TABLE ONLY reddedilir. Bu, bir tablonun çocuklarının daima ana tablonun sütunlarını içermesini sağlamak içindir.

Hem ana tabloya hem de çocuk tablolara uygulanan bir DROP COLUMN işlemi ile sadece, çocuk tablonun ilgili sütunu aynı zamanda başka bir tablodan miras alınmamışsa ve sütun bağımsız olarak tanımlanmamışsa kaldırılacaktır. Sadece ana tabloya uygulanan DROP COLUMN işlemi (ALTER TABLE ONLY ... DROP COLUMN gibi), çocuk tablolardan bu sütunları asla kaldırmayacak, onları miras alınmış değil, bağımsız sütunlar olarak imleyecektir.

Sistem katalog tablosunda herhangi bir değişikliğe izin verilmez.

Geçerli parametrelerin açıklamaları için CREATE TABLE [create_table(7)] kılavuz sayfasına bakınız. Kalıtım ile ilgili bilgileri ise
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/ddl.html bölümünde bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir tabloya varchar türünde bir sütun eklemek için:

ALTER TABLE distributors ADD COLUMN address varchar(30);

Bir tablodan bir sütunu kaldırmak için:

ALTER TABLE distributors DROP COLUMN address RESTRICT;

Mevcut iki sütunun türünü tek bir işlemle değiştirmek için:

ALTER TABLE distributors
   ALTER COLUMN address TYPE varchar(80),
   ALTER COLUMN name TYPE varchar(100);

UNIX zaman değerini içeren bir sütunun türünü USING seçeneğini kullanarak timestamp with time zone (zaman dilimli zaman gösterimi) türüne dönüştürmek için:

ALTER TABLE foo
   ALTER COLUMN foo_timestamp TYPE timestamp with time zone
   USING timestamp with time zone
     'epoch' + foo_timestamp * interval '1 second';

Mevcut bir sütunun ismini değiştirmek için:

ALTER TABLE distributors RENAME COLUMN address TO city;

Mevcut bir tablonun ismini değiştirmek için:

ALTER TABLE distributors RENAME TO suppliers;

Bir sütuna boş değer içermeme kısıtı eklemek için:

ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street SET NOT NULL;

Bir sütundan boş değer içermeme kısıtını kaldırmak için:

ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street DROP NOT NULL;

Bir tabloya bir sınama kısıtı eklemek için:

ALTER TABLE distributors
   ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(zipcode) = 5);

Bir tablodan ve çocuklarından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

ALTER TABLE distributors DROP CONSTRAINT zipchk;

Bir tabloya bir anahtar kısıtı eklemek için:

ALTER TABLE distributors
   ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY (address)
   REFERENCES addresses (address) MATCH FULL;

Bir tabloya (çoksütunlu) bir eşsizlik kısıtı eklemek için:

ALTER TABLE distributors
   ADD CONSTRAINT dist_id_zipcode_key UNIQUE (dist_id, zipcode);

Bir tabloya bir birincil anahtarı olmasa bile, özdevimli isimlenen bir birincil anahtar kısıtı eklemek için:

ALTER TABLE distributors ADD PRIMARY KEY (dist_id);

Bir tabloyu başka bir tablo alanına taşımak için:

ALTER TABLE distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

ADD, DROP ve SET DEFAULT alt biçimleri SQL standardıyla uyumludur. Diğer alt biçimler birer PostgreSQL oluşumudur. Ayrıca, tek bir ALTER TABLE cümlesinde birden fazla değişikliğin belirtilebilmesi özelliği de bir PostgreSQL oluşumudur.

ALTER TABLE DROP COLUMN ile geriye bir sıfır sütunlu tablo kalmak üzere bir tablonun tek sütunu kaldırılabilir. SQL standardı sıfır sütunluk tablolara izin vermediğinden bu da bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005