ALTER DOMAIN(7) bir veri alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER DOMAIN isim
  { SET DEFAULT ifade | DROP DEFAULT }
ALTER DOMAIN isim
  { SET | DROP } NOT NULL
ALTER DOMAIN isim
  ADD alan-kısıtı
ALTER DOMAIN isim
  DROP CONSTRAINT kısıt-ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
ALTER DOMAIN isim
  OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER DOMAIN mevcut bir veri alanının tanımını değiştirir. Çeşitli alt biçimleri vardır:


SET/DROP DEFAULT
Bu biçim bir alanın öntanımlı değerini belirlemek ya da silmek için kullanılır. Burada belirlenen öntanımlılar sadece bu cümleden sonraki INSERT cümlelerine uygulanır; bu veri alanının kullanıldığı bir tablodaki mevcut satırlar etkilenmezler.

SET/DROP NOT NULL
Bu biçim bir veri alanının NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek için kullanılır. Sadece, bu veri alanını kullanıldığı sütunlar NULL değer içermediği takdirde SET NOT NULL yapabilirsiniz.

ADD alan-kısıtı
Bu biçim CREATE DOMAIN [create_domain(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak bir veri alanına yeni bir kısıt eklemek için kullanılır. Bu sadece veri alanının kullanıldığı tüm sütunlar yeni kısıtı yerine getirebiliyorsa başarılı olacaktır.

DROP CONSTRAINT
Bu biçim bir veri alanındaki kısıtları siler.

OWNER
Bu biçim belirtilen kullanıcıyı veri alanının sahibi yapar.

Sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından kullanılabilen ALTER DOMAIN OWNER biçimi dışında, ALTER DOMAIN kullanmak için veri alanının sahibi olmalısınız.
  

PARAMETRELER


name
Değiştirilecek mevcut bir veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

alan-kısıtı
Veri alanı için yeni alan kısıtı.

kısıt-ismi
Silinecek mevcut bir kısıtın ismi.

CASCADE
Kısıta bağımlı nesneleri özdevimli siler.

RESTRICT
Kısıta bağımlı bir nesne varsa, kısıtın silinmesini önler. Bu davranış öntanımlıdır.

yeni-aidiyet
Veri alanının yeni sahibinin kullanıcı ismi.

ÖRNEKLER

Bir veri alanına bir NOT NULL kısıtı eklemek için:

ALTER DOMAIN zipcode SET NOT NULL;

Bir veri alanında bir NOT NULL kısıtını kaldırmak için:

ALTER DOMAIN zipcode DROP NOT NULL;

Bir veri alanına bir sınama kısıtı eklemek için:

ALTER DOMAIN zipcode
    ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(VALUE) = 5);

Bir veri alanından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

ALTER DOMAIN zipcode DROP CONSTRAINT zipchk;

UYUMLULUK

Bir PostgreSQL oluşumu olarak OWNER'lı biçim dışında ALTER DOMAIN cümleleri SQL:1999 ile uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005