ALTER DATABASE(7) bir veritabanının özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

ALTER DATABASE isim SET parametre { TO | = } { değer | DEFAULT }
ALTER DATABASE isim RESET parametre
ALTER DATABASE isim RENAME TO yeni-isim
ALTER DATABASE isim OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER DATABASE bir veritabanının özniteliklerini değiştirir.

İlk iki biçim bir PostgreSQL veritabanı için bir çalışma anı yapılandırma değişkenininin oturum için öntanımlı olan değerini değiştirir. Veritabanında yeni bir oturumun her başlatılışında, belirtilen değer, oturumun öntanımlı değeri haline gelir. Gerek postgresql.conf dosyasında belirtilmiş olsun, gerek postmaster komut satırında belirtilmiş olsun, öntanımlı değerin yerine, bu veritabanına özel olarak, belirtilen değer öntanımlı olur. Bir veritabanının oturum öntanımlılarını sadece ayrıcalıklı kullanıcı ya da veritabanının sahibi değiştirebilir. Bazı değişkenlerin değerleri bu yolla değiştirilemeyebilir ya da sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Üçüncü biçim veritabanının ismini değiştirir. Bir veritabanının ismini sadece sahibi ya da ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir; veritabanının sahiplerinden ayrıcaklıklı kullanıcı olmayanlar ayrıca CREATEDB kullanma yetkisine sahip olmalıdır. Üzerinde çalışılan (bağlanılmış olan) veritabanının ismi değiştirilemez. (Bu gerekliyse, başka bir veritabanına bağlanın.)

Dördüncü biçim veritabanının sahibini değiştirir. Bir veritabanının sahibini sadece ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.

PARAMETRELER


isim
Öznitelikleri değiştirilecek veritabanının ismi.

parametre, değer
Belirtilen yapılandırma parametresinin değeri belirtilen değerle değiştirilerek veritabanı oturumu için öntanımlı değer yapılır. Eğer değer olarak DEFAULT ya da eşdeğeri olan RESET kullanılmışsa, veritabanına özel değer, sistem genelinde öntanımlı olan değerle değiştirilir. Veritabanına özel ayarların tamamını temizlemek için RESET ALL kullanın.

Değiştirilmesine izin verilen değişkenler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için SET [set(7)] kılavuz sayfasına ve http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html adresine bakınız.

yeni-isim
Veritabanının yeni ismi.

yeni-aidiyet
Veritabanının yeni sahibi.

EK BİLGİ

Bir oturumun öntanımlılarını bir veritabanına özel yapabileceğiniz gibi belli bir kullanıcıya özel de yapabilirsiniz; bkz. ALTER USER [alter_user(7)]. Kullanıcıya özel öntanımlılar, veritabanına özel öntanımlılardan biriyle çelişirse, kullanıcıya özel olan geçerli olur.

ÖRNEKLER

test veritabanında öntanımlı olarak indis taramalarını iptal etmek için:

ALTER DATABASE test SET enable_indexscan TO off;

UYUMLULUK

ALTER DATABASE bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005